Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website atPrivacy Notice

 

Käesolevas privaatsusteatises kirjeldatakse, kuidas Nets (edaspidi ka „meie") töötleb (nt kogub, kasutab, jagab või töötleb muul viisil) teie isikuandmeid, kui registreerite end veebisaidi nets.eu kaudu Nets'i kontserni kuuluvate ettevõtete poolt osutavate teenuste ja tarnete saajaks.

 

Töötleja
Nets'i kontsern tähendab ning hõlmab kõiki ettevõtteid, kontrollib:

 

Nets Holding A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup
CVR nr 27 22 59 93
Telefon: + 45 4468 4468

 

Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil me töötleme?
Kui registreerite end meie veebisaitide vahendusel teenuse saajaks, palutakse teil esitada teatud teavet, et saaksime teile konkreetset teenust osutada. Töötlemise täpne eesmärk tehakse teatavaks või määratletakse seoses isikuandmete kogumisega näiteks tellimuse esitamisel, lepingu sõlmimisel või muul eesmärgil meie veebilehtedel registreerimisel.

Nets kogub vaid selliseid isikuandmeid, mis on asjakohased ja vajalikud selleks, et saaksime teile osutada teie tellitud teenuseid.

Nets ei kasuta teie isikuandmeid ilma teie selgesõnalise nõusolekuta muudel eesmärkidel peale selle, mille jaoks isikuandmeid algselt koguti. Isikuandmete kogumist statistilistel eesmärkidel loetakse algse eesmärgiga kooskõlas olevaks.

 

Töötlemise õiguslik alus
Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on sageli teie ja Nets gruppi kuuluva ettevõtte vahel sõlmitud või sõlmitava lepingu täitmine. Võime teie isikuandmeid töödelda ka tulenevalt seadustega kehtestatud juriidilistest kohustustest. Teatud juhtudel põhineb töötlemine teie selgesõnalisel nõusolekul. Kui töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek, võite igal ajal oma nõusoleku tagasi võtta ja teenuse saamise lõpetada.

 

Isikuandmete jagamine
Me ei jaga teie isikuandmeid kellegagi väljapool Nets'i kontserni, välja arvatud juhtudel, kus õiguslik alus taoliseks andmeedastuseks tuleneb seadusest , näiteks isikuandmete edastamine avaliku sektori asutustele, sh politseile uurimise eesmärgil.

Nets ei edasta enda poolt kogutud isikuandmeid Nets'i kontserni mitte kuuluvatele ettevõtetele nende ettevõtete toodete ja teenuste turunduse eesmärgil. Nets võib edastada isikuandmeid Nets'i kontserni kuuluvatele teistele ettevõtetele, muu hulgas turunduslikel eesmärkidel, järgides seejuures asjakohaseid turundust käsitlevaid õigusakte.

Täielik nimekiri Nets Holding A/S alla kuuluvatest ettevõtetest on kättesaadav aadressil https://www.nets.eu/Pages/Group-structure.aspx.

Nets kasutab oma IT-teenuste ja IT-toe jaoks mitut teenuseosutajat. Kui nendel teenuseosutajatel on juurdepääs Nets'i poolt kogutud või töödeldud isikuandmetele, tegutseb teenuseosutaja all-töötlejana pooltevahelise kirjaliku lepingu ja Nets'i juhiste järgi. Nets vastutab selle eest, et teenuseosutajate kasutamine oleks kooskõlas kohalike andmekaitsealaste õigusaktidega ja isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679.

 

Isikuandmete uuendamine ja parandamine
Püüame hoida kõiki registreeritud isikuandmeid alati ajakohastena. Mõnikord tugineme uue teabe saamisel teie kui andmesubjekti antavale informatsioonile, teinekord kasutame selleks avalikest registritest pärinevaid andmeid. Kui teenuse osutamiseks peate oma isikuandmeid ise haldama, mainitakse seda veebisaidil tellimiskorra juures või vastava teenuse tingimustes.

 

Isikuandmete säilitamine
Isikuandmeid, mida olete meile konkreetsel eesmärgil esitanud, töödeldakse ja säilitatakse sellel konkreetsel eesmärgil nii kaua, kuni see konkreetne eesmärk kehtib. Pärast seda säilitatakse teie isikuandmeid piiratud aja jooksul, mis on kindlaks määratud meie varundus- ja kustutamiskorraga.

 

Edastamine väljapoole EL'i/EMP'd
Teatud juhtudel edastame isikuandmeid väljapoole EL'i/EMP'd. Taolised edastused leiavad aset üksnes juhul, kui rakendatakse asjakohaseid kaitsemeetmeid, nagu näiteks:

  • Euroopa Komisjoni hinnangul on riigis tagatud isikuandmete kaitse piisaval tasemel;
  • Euroopa Komisjoni andmetel ei ole riigis tagatud isikuandmete kaitse piisavat taset, kuid me kohaldame andmeedastusele asjakohased kaitsemeetmed, kasutades Euroopa Komisjoni pooltvastu võetud standardseid andmekaitseklausleid või mis tahes teisi pädevate ametiasutuste poolt heaks kiidetud lepinguid; või juhul, kui isikuandmeid edastatakse Ameerika Ühendriikidesse, siis võtame arvesse, et
  • ettevõte, millele isikuandmeid edastatakse, oleks heaks kiidetud EL-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtete alusel.


Turvalisus
Nets teeb kõik võimaliku, et teie isikuandmeid kaitsta. Oleme turvalisuse tagamiseks vastu võtnud sise-eeskirjad ja juhendanud oma töötajaid nendele vastavalt, tagamaks kooskõla kohalduvate  andmekaitsealaste õigusaktidega. Oleme kehtestanud asjakohased protseduure ja turvameetmed, et kaitsta teie isikuandmeid hävitamise, kaotsimineku, muutmise, ebaseadusliku avaldamise või volitamata isikutele loata avaldamise eest või muul viisil töötlemise eest, mis ei vasta kohalduvatelele andmekaitsealastele õigusaktidele.

 

Teie õigused andmesubjektina

  • Teil on õigus taotleda oma isikuandmetele juurdepääsu ja nende parandamist või kustutamist.
  • Teil on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise suhtes vastuväiteid ja piirata oma isikuandmete töötlemist.
  • Teil on tingimusteta õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduslikel eesmärkidel.
  • Kui isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne tagasi võtmist toimunud töötlemise seaduslikkust. Nõusoleku võite tagasi võtta konkreetse teenuse jaoks, järgides selle teenuse kohta käivaid juhiseid konkreetse teenuse veebisaidil.
  • Teil on õigus saada oma isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul (andmete ülekantavus).
  • Teil on alati õigus esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele, kelleks Eestis on Andmekaitse Inspektsioon.

 

Eelnimetatud õigustele võivad kehtida teatud eeltingimused või piirangud. Seetõttu ei ole näiteks kindel, et teil on konkreetsel juhul õigus andmete ülekantavusele või kustutamisele – see oleneb konkreetsetetest töötlemise asjaoludest.

 

Oma õiguste kasutamiseks saate esitada taotluse aadressil:
https://www.nets.eu/gdpr/dsr
 
Meie andmekaitseametniku kontaktandmed on järgmised:
E-posti aadress: dpo@nets.eu

--

Klienditeenindusega ühenduse võtmiseks klõpsake siin

Üldisemaid küsimusi saate esitada, kirjutades meile siin