Close countries panel

Select country

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website at


​Fraud Detection

Nets kombinerer lang erfaring og høy kompetanse med moderne teknologi for å sikre best mulig overvåkning av kortutsteders kortportefølje. 

Overvåkningssystemet hos Nets benytter både regelbasert varsling og avansert neural teknologi. Våre systemer er lokalt installert og inneholder både bred og lokal svindelhistorikk, noe som sikrer full kontroll og mulighet for hurtige justeringer i henhold til endringer i det aktuelle svindelbildet.

  

Telefontjeneste og tapsbegrensende tiltak – Fraud Alert
Der hvor overvåkningen påviser mistenkelige autorisasjoner, vil analytikere hos Nets foreta en analyse av risikoen knyttet til den aktuelle autorisasjonen. Vi vil deretter vurdere behov for ytterligere tiltak. Dersom det er sannsynlig at kortet blir misbrukt, tar Nets kontakt med kortholder for å bekrefte eller avkrefte svindel. Dette gjøres av trent personell som har lang erfaring med å hjelpe kortutsteders kunder i slike situasjoner. Dersom vi ikke oppnår kontakt med kortholderen sender vi en SMS til kortutsteders kunde. Ved bekreftet misbruk vil kortet sperres umiddelbart og kortholderen blir hjulpet med informasjon om hvilken fremgangsmåte kortutsteder har for sine kortkunder ved reklamasjoner. I slike situasjoner gir vi også assistanse i form av nødtjenester, dersom dette er aktuelt.

 
Ved stor sannsynlighet for videre svindel, har Nets kapasitet til å iverksette utvidede tapsreduserende tiltak for kortutsteder. Eksempel på dette kan være tiltak som nedautorisering av tilgjengelig saldo eller midlertidig sperring av kort.
 
Ekstraordinær overvåkning
Hendelser som krever ekstraordinær fokus på kortutsteders kort, blir håndtert ved ekstraordinær overvåkning. Denne overvåkningen tilpasses den enkelte hendelse, og risikovurderingen avgjør nivået på oppfølging og kontroll. I saker hvor risikoen anses som svært høy, vil tiltak som sperring av kort bli vurdert i samråd med kortutsteder.
 
Kompetanse, informasjon og nettverk
Analytikere fra Nets arbeider kontinuerlig på tvers av landegrensene med fortløpende analyser på transaksjons- og svindeldata. Vårt mål er å til enhver tid ha best mulig oversikt over trusselbildet relatert til kortsvindel. I tillegg til analyser av den store mengden data som Nets besitter på tvers av land, blir nasjonale og internasjonale nettverk benyttet for å innhente relevant informasjon.
 
Aktiv deltagelse i ulike fora og kursing av personell medvirker til å sikre høy fagkompetanse hos en stab med lang bransjeerfaring. Nets er for eksempel medlem av Sikkerhetsforum, hvor vi sammen med Kortutsteder og andre bidrar til viktig kompetansedeling. Kombinasjonen av utstrakt analysevirksomhet og høy kompetanse, gjør Nets i stand til effektivt å tilpasse overvåkningssystemet til det gjeldende trusselbildet.
 
Eventuelle avvik som kan være kritiske for Kortutsteder varsles umiddelbar

 

 

Fraud Prevention og Fraud Management

Analyse og risikovurdering av kortportefølje
En viktig del av vår oppgave er å kjenne den risiko som den totale kortporteføljen hos Nets er utsatt for. Vi gjennomfører derfor kontinuerlige risikoanalyser på transaksjons- og svindelhistorikk. Analysene benytter vi til arbeidet med regler og modeller i Fraud Detection. Analysene gir oss svært nyttig informasjon som kortutsteder også kan benytte for å redusere svindel. Eksempel på dette er justering av parametere i kortene og i kortadministrasjonssystemet, hvor målet er å forhindre misbruk. 

Analyse og risikovurdering av hendelser
Daglig informasjon om hendelser fra Visa og MasterCard, samt egen overvåkning, blir kontinuerlig analysert og vurdert med tanke på risiko for misbruk. Alle meldinger blir vurdert og kvalitetssikret før de rapporteres videre. Hendelser som medfører høy risiko blir sammenlignet med den totale kortporteføljen for å sikre at mottatte data er korrekt, og at tidsbegrensningene i saken er korrekt. 

Håndtering av henvendelser til og fra utenlandske aktører
Gjennom Visa og MasterCard er det etablert et kontaktnett hvor aktører sender henvendelser på episoder eller hendelser de ønsker verifisert. Dette kan være alt fra å bekrefte navn på kortholder, til å bidra med informasjon i svindelsaker. Det blir også sendt bekymringsmeldinger fra utenlandske innløsere på transaksjoner som av ulike årsaker fanges opp av deres systemer. Ved rask håndtering av denne type meldinger kan Nets for eksempel stanse utsendelse av varer ved misbruk på utenlandske nettbutikker. 

Bistand og rådgivning i saker knyttet til kortsvindel
Med bakgrunn i vår kompetanse og erfaring fra kjente metoder og trender, kan Nets bistå kortutsteder i behandling av svindelsaker. I mange tilfeller vil Nets ha bakgrunnsinformasjon som kan benyttes til å bekrefte eller avkrefte hendelser som skal ha forårsaket at kort blir misbrukt. For eksempel kan Nets fremskaffe informasjon om skimminghendelser fra flere steder i verden. 

Koordinering og assistanse mot offentlige myndigheter
Nets benyttes ofte som koordinator til offentlige myndigheter ved håndtering av kortsvindelsaker. Vår bistand har stor spennvidde, fra arbeidet med enkeltsaker til større rettssaker. For utenlandske aktører og myndigheter er Nets et naturlig kontaktpunkt ved håndtering av saker i våre lokalmarkeder. Gjennom vår håndtering av saker for flere utstedere, får Nets lettere oversikt over omfanget i de enkelte sakene, noe som igjen sikrer en lettere prosess hos for eksempel politiet ved etterforskning av hendelser. 

Formidling av Card Fraud meldinger
Nets håndterer daglig forespørsler og varslinger gjennom Visas rapporteringssystemer. Disse formidles etter vurdering og uten unødig opphold til kortutsteder. Dette kan dreie seg om varsler om kort som er berørt av mulige datainnbrudd eller lignende. Enkelte meldinger er man som medlem av Visa forpliktet til å håndtere innen gitte tidsfrister.

Visa er avhengig av rask respons på saker for å få iverksatt nødvendige tiltak. Dette kan dreie seg om saker knyttet til mulige sikkerhetsbrudd og berører flere utstedere. Nets' rutine for daglig oppfølging av disse sakene sikrer at de blir besvart i tide.