Close countries panel

Select country​

For solutions in a specific country please visit our local website

Nets is a part of the Nexi Group - The European PayTech. Visit our Group website atPrivacy Notice

 

​Šis Privatumo  pranešimas nustato , kaip „Nets" (toliau – „mes") tvarko (t. y. renka, naudoja, bendrina ir kitaip tvarko) jūsų asmeninę informaciją, kai užsiregistruojate gauti paslaugų iš „Nets Group" svetainėje www.nets.eu.


Kas tvarko duomenis
„Nets Group" reiškia visas bendroves, kurias valdo:

Nets Holding A/S
Lautrupbjerg 10
2750 Ballerup
CVR Nr. 27 22 59 93
Tel. + 45 4468 4468


Kokius duomenis tvarkome ir kokiam tikslui?
Kai mūsų svetainėse užsiregistruojate gauti paslaugą, jūsų prašoma pateikti tam tikrą informaciją, kuri yra reikalinga siekiant  jums suteikti konkrečią paslaugą. Konkretus tvarkymo tikslas pranešamas arba nustatomas renkant asmeninę informaciją, pvz., teikiant užsakymą, sudarant sutartį ar kitaip registruojantis vienoje iš mūsų svetainių.

„Nets" renka tik tokią asmeninę informaciją, kuri yra susijusi ir būtina  paslaugų, kurias norite užsisakyti, teikimo tikslu.

Be jūsų aiškaus sutikimo „Nets" nenaudos jūsų asmeninės informacijos tikslams, kurie nėra suderinami su pradiniu tikslu, dėl kurio asmeninė informacija buvo renkama. Informacijos kaupimas statistikos tikslais laikomas suderinamu su pradiniu tikslu.

 

Teisinis tvarkymo pagrindas
Teisinis jūsų asmeninės informacijos tvarkymo pagrindas dažnai bus siekis įvykdyti sutartį, kurią sudarėte arba ruošiatės sudaryti su bendrove „Nets". Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti vykdydami įstatymu nustatytus teisinius įpareigojimus. Kai kuriais atvejais atliekamą tvarkymą grindžiame jūsų aiškiu sutikimu. Tada, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, jūs bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą ir nutraukti paslaugos pirkimą.

 

Informacijos dalijimasis
Jūsų informacija nesidaliname su niekuo, kas nepriklauso „Nets Group", išskyrus atvejus, kai toks perdavimas turi įstatymais numatytą teisinį pagrindą, pavyzdžiui, informaciją reikia perduoti valdžios institucijoms, tarkime, policijai tyrimo tikslais.


„Nets" jokiu būdu neperduoda savo surinktos informacijos „Nets Group" nepriklausančioms bendrovėms jų produktų ir paslaugų rinkodaros tikslams. Kitoms „Nets Group" priklausančioms bendrovėms asmeninę informaciją „Nets" gali perduoti ir rinkodaros tikslais su sąlyga, kad laikomasi atitinkamų rinkodarą reglamentuojančių teisės aktų.

Išsamų „Nets Holding A/S" priklausančių bendrovių sąrašą galite rasti adresu nets.eu/about Nets/, dalyje Grupės struktūra https://www.nets.eu/Pages/Group-structure.aspx.

Vykdydama IT veiklą ir užtikrindama jos palaikymą, „Nets" naudojasi daugelio paslaugų teikėjų paslaugomis. Jei tokie teikėjai turi prieigą prie asmeninės informacijos, kurią surinko ar tvarko „Nets", laikoma, kad jie veikia kaip duomenų subtvarkytojai, kurie duomenis tvarko laikydamiesi rašytinio susitarimo su „Nets" ir vykdydami „Nets" nurodymus. „Nets" atsakomybė yra užtikrinti, kad naudojimasis tokių paslaugų teikėjų paslaugomis atitiktų vietos asmens duomenų apsaugos teisės aktus ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679.

 

Informacijos naujinimas ir taisymas
Siekiame, kad bet kokia registruota asmeninė informacija būtų nuolat atnaujinama. Kartais naujos informacijos galime gauti tik iš jūsų kaip duomenų subjekto, o kartais užsisakome atnaujintus duomenis iš viešųjų registrų. Jei teikiant paslaugą jūs turite rūpintis asmeninės informacijos pateikimu, tai bus paminėta svetainėje kartu su užsakymo procedūra arba atitinkamos paslaugos Naudojimosi sąlygose.

 

Informacijos laikymas
Asmeninė informacija, kurią mums pateikėte, yra tvarkoma ir saugoma iki kol yra reikalinga numatytam tikslui i pasiekti. Pasiekus numatytą tikslą, informacija saugoma ribotą laikotarpį, atsižvelgiant į mūsų tikslingai nustatytas atsarginio kopijavimo ir šalinimo procedūras.

 

Perdavimas į ES/EEE nepriklausančias šalis
Kai kuriais atvejais asmens duomenis perduosime į ES/EEE nepriklausančias šalis. Toks perdavimas bus vykdomas tik laikantis atitinkamų perdavimo apsaugos priemonių, pavyzdžiui:

  • jei šalis, į kurią teikiami duomenys,  Europos Komisijos yra pripažintą kaip užtikrinanti pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
  • jei šalis, į kurią siunčiami duomenys,  Europos Komisija nėra pripažinusi kaip užtikrinančios pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą, tačiau mes pasirūpinome atitinkamomis perdavimo apsaugos priemonėmis, pavyzdžiui, naudojome Standartines sutarčių sąlygas patvirtintas Europos Komisija, arba kitas kompetentingų institucijų patvirtintas sutartis, o jei asmeninė informacija perduodama į JAV, įsitikiname, kad
  • bendrovė, kuriai bus perduodami duomenys, yra patvirtinta kaip veikianti pagal privatumo apsaugos („Privacy Shield") susitarimo principus.

 

Saugumas
„Nets" siekia apsaugoti jūsų asmeninę informaciją. Esame patvirtinę vidinę saugumo politiką ir instruktavę darbuotojus, kaip laikytis taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų. Įdiegėme atitinkamas procedūras ir saugumo priemones, kuriomis siekiame apsaugoti jūsų asmeninę informaciją nuo sunaikinimo, praradimo ar pakeitimo, neteisėto paviešinimo ir atskleidimo neįgaliotiems asmenims, taip pat kitokio tvarkymo, neatitinkančio taikytinų asmens duomenų apsaugos teisės aktų.

 

Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

  • Turite teisę prašyti susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarkome, prašyti juos ištaisyti ar ištrinti.
  • Taip pat turite teisę prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir galite apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą.
  • Turite besąlyginę teisę prieštarauti,  jūsų asmens duomenų  tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
  • Jei jūsų asmeninės informacijos tvarkymas pagrįstas jūsų sutikimu, turite teisę bet kada savo sutikimą atšaukti. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Dėl konkrečios paslaugos duotą sutikimą galite atšaukti vadovaudamiesi konkrečios paslaugos instrukcijomis; žr. konkrečios paslaugos svetainę.
  • Turite teisę gauti savo asmeninę informaciją susistemintu, įprastai naudojamu ir įrenginių nuskaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą).
  • Visada galite pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai, pvz., Lietuvos Duomenų apsaugos inspekcijai.

 

Šios teisės gali būti sąlyginės arba apribotos. Dėl to nėra užtikrinama, kad, pavyzdžiui, konkrečiu atveju turėsite teisę į duomenų perkeliamumą ar teisę prašyti pašalinti duomenis – tai priklauso nuo konkrečių tvarkymo veiklos aplinkybių.


Siekdami pasinaudoti savo teisėmis, galite imtis veiksmų ir pateikti prašymą čia:
https://www.Nets.eu/gdpr/DSR
 
Mūsų duomenų apsaugos pareigūno kontaktiniai duomenys:
El. pašto adresas: dpo@nets.eu

--

Jei norite susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi, spustelėkite čia

Bendro pobūdžio klausimais galite parašyti mums čia