Privacy Notice

 

​Det här sekretessmeddelandet beskriver hur Nets (”vi”) behandlar (t.ex. samlar in, använder, delar och i övrigt hanterar) dina personuppgifter när du registrerar dig för tjänster och leveranser från Nets Group genom nets.eu.

 

Vem behandlar?
Nets Group innebär alla enheter som kontrolleras av:
Nets Holding A/S
Lautrupbjerg 10
Ballerup
CVR nr: 27 22 59 93
Telefon: + 45 4468 4468

 

Vilka uppgifter behandlar vi och för vilket ändamål?
När du registrerar dig för en tjänst genom våra webbplatser blir du ombedd att ange vissa uppgifter som behövs för att tillhandahålla den specifika tjänsten till dig. Det specifika ändamålet med behandlingen tillkännages eller definieras i samband med att dina personuppgifter samlas in, t.ex. när du gör en beställning, ingår ett avtal eller på annat sätt registrerar dig på någon av våra webbplatser.

Nets samlar bara in personuppgifter som är relevanta och nödvändiga för ändamålet att tillhandahålla tjänsterna du vill teckna.

Nets kommer inte att använda dina personuppgifter för andra ändamål, som är oförenliga med det ursprungliga ändamålet för vilket personuppgifterna samlades in, utan ditt uttryckliga samtycke. Sammanställning för statistiska ändamål anses förenligt med det ursprungliga ändamålet.

 

Laglig grund för behandlingen
Den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter kommer ofta att vara att uppfylla avtalet du har ingått eller är på väg att ingå med ett Nets-företag. Vi kan också behandla dina personuppgifter på grund av juridiska skyldigheter enligt lag. I vissa fall baserar vi vår behandling på ditt uttryckliga samtycke. När grunden för behandlingen är ditt samtycke, kan du återkalla ditt samtycke när som helst och avsluta tjänsten.

 

Delande av information
Vi delar inte dina uppgifter med någon utanför Nets-koncernen, om inte en sådan överföring har rättslig grund, t.ex. till offentliga myndigheter som polisen i utredningssyfte.

Nets överför inte personuppgifter som samlats in av Nets till företag utanför Nets-koncernen för marknadsföringsändamål av produkter och tjänster från sådana företag. Nets kan överföra personuppgifter till andra företag inom Nets-koncernen för marknadsföringsändamål, med beaktande av relevant marknadsföringslagstiftning.

Den fullständiga listan med företag under Nets Holding A/S finns på nets.eu/aboutNets/ Group structure https://www.nets.eu/Pages/Group-structure.aspx.

Nets använder ett antal tjänsteleverantörer för sin IT-drift och IT-support. Om en sådan leverantör har åtkomst till personuppgifter som samlats in eller behandlats av Nets, agerar leverantören som underbiträde enligt skriftligt avtal och instruktioner från Nets. Nets ansvarar för att säkerställa att användningen av sådana tjänsteleverantörer är förenlig med lokal dataskyddslagstiftning och den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) 2016/679.

 

Uppdatering och korrigering av uppgifter
Vi strävar efter att alltid hålla registrerade personuppgifter uppdaterade. Ibland är vi beroende av att få ny information från dig som registrerad person, och ibland får vi uppdateringar från offentliga register. Om leveransen av en tjänst kräver att du själv ska ange personuppgifter, informeras du om detta på webbplatsen i samband med beställningen eller i villkoren för den relevanta tjänsten.

 

Lagring av uppgifter
Personuppgifterna som du har lämnat till oss behandlas och lagras för det specifika ändamål de insamlats för, så länge det specifika ändamålet är giltigt, och efter det under en begränsad tid i enlighet med våra ändamålsenligt bestämda rutiner för säkerhetskopiering och radering.

 

Överföringar till länder utanför EU/EES
I vissa fall överför vi personuppgifter till länder utanför EU/EES. Sådan överföring sker endast om lämpligt skydd finns för överföringen, såsom:

 • Landet anses av Europeiska kommissionen ha adekvat skyddsnivå för personuppgifter.
 • Landet anses inte av Europeiska kommissionen ha adekvat skyddsnivå för personuppgifter, men vi tillhandahåller tillräckligt skydd för överföringen med hjälp av Standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje länder (”Model Clause Contracts for the Transfer of Personal Data to Third Countries)”, publicerat av Europeiska kommissionen, eller annat avtal som är godkänt av behörig myndighet, eller i samband med överföring av personuppgifter till USA.
 • Företaget till vilket överföringen sker är godkänt enligt Privacy Shield.

 

Säkerhet
Det är viktigt för Nets att skydda dina personuppgifter. Vi har antagit interna säkerhetspolicyer och informerat våra anställda om dessa för att uppfylla gällande personuppgiftsskyddslagstiftning. Vi har implementerat lämpliga rutiner och säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från att förstöras, förloras eller ändras, olagligt publiceras och avslöjas för obehöriga personer eller på annat sätt behandlas i strid med gällande personuppgiftsskyddslagstiftning.

 

Dina rättigheter som registrerad person

 • Du har rätt att begära åtkomst till och korrigera eller radera dina personuppgifter.
 • Du har även rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Du har en ovillkorlig rätt att motsätta dig behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål.
 • Om hantering av dina personuppgifter baseras på ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ditt återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen som skedde innan du återkallade ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke för en specifik tjänst genom att följa instruktionerna för den specifika tjänsten, se webbplatsen för den specifika tjänsten.
 • Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan alltid lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet, t.ex. den svenska Datainspektionen.
  Det kan finnas villkor och begränsningar kopplade till dessa rättigheter. Det är därför inte säkert att du t.ex. har rätt till dataportabilitet eller att bli raderad i vissa fall. Detta beror på de specifika omständigheterna för behandlingen.

 

Du kan vidta åtgärder för att utöva dina rättigheter genom att skicka in din förfrågan här:
https://www.nets.eu/gdpr/dsr

Här är kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud:
E-postadress: dpo@nets.eu

--

För kundtjänst klickar du här.

För frågor av allmän karaktär kan du skriva till oss här